یکشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۹۶

گفتگوی رادیو ایرآوا با آقای مهرداد هرسینی سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه

موضوع: اعتصاب غذای زندانیان سیاسی گوهردشت کرج، قیام مردم کردستان علیه کشتار کولبران، طرح دادخواهی67 در سازمان مللیکشنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۹۶


گفتگوی رادیو ایرآوا با خانم هنگامه حاجی حسن از مجاهدین خلق ساکن آلبانی نیمه آخر

ویژه برنامه رادیو ایرآوا: قتل عام ۶۷ و جنبش دادخواهی
Website: http://tiny.cc/shpb3x
Facebook: http://tiny.cc/c6v7zx
Twitter: http://tiny.cc/87zo2x